معاونت تحقیقات و فناوری- [اخبار پایگاه]
برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان) برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان)طبق جدول زیر می باشد:


برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان)
نحوه ثبت نام زمان مکان تعداد ساعات
آموزشی
گروه هدف نام مدرس نام دوره آموزشی
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 15/6/96
طبقه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه 4 ساعت رسته بهداشتی درمانی
رسته آموزشی فرهنگی
خانم دکتر هاشمی اخلاق در تحقیق
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 19/6/96
طبقه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه 5 ساعت رسته بهداشتی درمانی آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی اصول کروماتوگرافی و کار با دستگاه HPLC-1
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 21/6/96
طبقه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه 5 ساعت رسته بهداشتی درمانی آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی اصول کروماتوگرافی و کار با دستگاه HPLC-2
 

 
نحوه ثبت نام زمان مکان تعداد ساعات
آموزشی
گروه هدف نام مدرس نام دوره آموزشی
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 19/6/96
طبقه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه 5 ساعت رسته بهداشتی درمانی آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی اصول کروماتوگرافی و کار با دستگاه HPLC-1
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 21/6/96
طبقه اول کتابخانه مرکزی دانشگاه 5 ساعت رسته بهداشتی درمانی آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی اصول کروماتوگرافی و کار با دستگاه HPLC-2
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.54450.fa
برگشت به اصل مطلب