معاونت تحقیقات و فناوری- [اخبار پایگاه]
برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری،دوره آموزشی spssدر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پزشکی دانشگاه برگزار می گردد.
برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان)
نحوه ثبت نام زمان مکان امتیازآموزشی گروه هدف نام مدرس نام دوره آموزشی
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-8:30
 مورخ 28/6/96
طبقه هفتم کتابخانه مرکزی دانشگاه 6 ساعت تمام رسته ها آقای دکتر مسعود صالحی آموزش spss  طی دو روز (دوره عمومی)
ساعت 12-8:30
 مورخ 3/7/96
طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.54642.fa
برگشت به اصل مطلب