سالن آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 

ظرفیت 15 نفر

Template settings