معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
 
دکتر رضا فلک 
معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
ایمیل دانشگاهی: iums.ac.ir
  

GoogleScholar

ISID

 
بیانیه رسالت معاونت تحقیقات و فناوری

در راستای چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی ایران، این معاونت توسعه فرهنگ پژوهشگری و پژوهش اتکابی، نوآوری و تبدیل ایده به محصول را از وظایف خود می داند. ما در اجرای ماموریت خود علاوه بر تعامل با حوزه های دانشگاه و اجزای مختلف بخش و نظام سلامت، به ارتباط با نهادهای آکادمیک داخلی و خارجی، صنایع و سازمان های ملی و بین المللی اهمیت می دهیم و با اتکا به سرمایه انسانی نوآور، خلاق، ماهر و دانش محور خود و با استفاده از تکنولوژی های به گونه ای عمل می کنیم که پژوهش هایی با کیفیت، کاربردی و بنیادی را مدیریت و راهبری نموده و نقش خود در رفع مشکلات و ارتقای سلامت جامعه را ایفا نماییم.
 

Template settings