به منظور تقویت پژوهش در دانشگاه از طریق برقراری ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و حمایت و تسهیل تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و همچنین ایجاد هماهنگی میان مراکز تحقیقاتی مصوب با ارائه راهکارهای لازم به موسسین مراکز جدید، پیگیری نیازهای مراکز، برگزاری منظم جلسات شورای مراکز تحقیقاتی و جهت رفع نیازهای بهداشتی درمانی کشور و همچنین همکاری بین آنها، راه‌اندازی این مدیریت جهت تحقق یکی از اهداف کلان در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ضرورت یافت. از آنجائیکه ارزشیابی سالیانه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در دستور کار معاونت پژوهشی قرار گرفته، مدیریت فرآیند فوق، جمع‌آوری و ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری در دستور کار این مدیریت نیز قرار گرفت.

در بیمارستان هایی که فاقد مرکز تحقیقاتی در حوزه بالینی خاص می باشند، مرکزی به نام واحد توسعه تحقیقات بالینی ایجاد شد. این واحد، با راه اندازی شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی محققین و همچنین فعالیت های اپیدمیولوژیکی در آن مرکز، توانسته است نیاز پژوهشی آنان را برآورده سازد.

یکی دیگر از اقدامات این مدیریت برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی می باشد که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهش بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقاء و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی، گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش، ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه و احیاء روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش بردارند.

 

معرفی همکاران ..
Template settings